Bli en spindel du med

Bli del av Imse nätverket. 

Var med och skapa positiva nätverk för dig och andra positiva kvinnor. Du är givetvis välkommen att komma med förslag på aktiviteter och medverka.

Imse använder din avgift på bästa möjliga sätt. Medlemsavgift för året 2020 är 250 kr.

Du kan betala via

Swish 123 191 89 45

eller

Bankgiro 5438-8384. 

Vänligen ange ditt namn eller e-post vi betalning. 

Organisations nummer 802527-6117

Din information används bara för kontakt med dig och inte för några andra ändamål. 

Namn*
E-postadress*
Telefonnummer*
Meddelande*

Våra stadgar

Namn: Imse

Sätesort: Finspång

Ändamål:Stötta människor som utsatts för våld i nära relation genom att skapa positiva nätverk och forum med fokus på positivitet, byggande av självförtroende och självtillit

Värdegrund:Positivitet – Glädje – Självförtroende Regler för verksamhet: Imse skapar och genomför events i orter i Sverige. Imse stöttar kvinnor i den mån den kan genom dessa forum och genom sociala media kanaler och grupper.

Medlemskap: Föreningen Imse är öppen för alla (fysiska) personer som vill medverka. En person kan upptas som medlem i förening efter ansökan. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Medlem har rätt, att efter anmälan, utträda ur föreningen. Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört. Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot förenings värdegrund, föreningens stadgar eller skadat föreningens intressen. Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

Medlems rättigheter och skyldigheter: Medlemmar

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

• ska betala de avgifter som beslutats av föreningen

Medlemsavgifter: Medlemsavgifter ska betalas vid anslutning, sedan årligen.

Uteslutning: Uteslutning av medlemmar kan ske vid utebliven betalning av avgift, samt av medlemmar som bryter mot Imses värdegrund.

Beslutande organ: Imse:s beslutande ogan är den årliga stämman, extra stämma och styrelsen. Varje enskild medlem har en röst vid den årliga stämman, extra stämman.

Styrelse, dess sammansättning och val: Styrelsens sammansättning består vid formande av 1 ordförande, 1 sekreterare och 3 ledamöter. Detta kommer att vidare diskuteras vid näst stämma

Revisor: Utses vid den årliga stämman

Årsmöte / kallelse: Kallelse till den årliga stämman utfärdas av Imse dels genom kungörelse på hemsidan senast tre månader före stämman, dels genom utsändande av föredragningslista jämte verksamhets- och förvaltningsberättelser Imse:s revisor senast fyra veckor före stämman.

Förslag till ärenden att behandlas vid årlig stämma: Förslag till ärende (motion) att behandlas vid den årliga stämma ska avges skriftligen till Imse senast den 1 januari det år stämman hålls. Rätt att ge in förslag tillkommer alla medlemmar.

Extraordinärt föreningsmöte: Styrelsen kan kalla till ett extraordinärt föreningsmöte vid behov. Kallelsen skall följa samma process och tidsram som vid kallelse till den ordinarie årliga stämman.

Verksamhets- och räkenskapsår: Imse:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Upplösning och kvarvarande tillgångar: Om föreningen Imse upphör kommer kvarvarande tillgångar överlåts till Kvinnofridslinjen i form av gåva. Stöd från företag, föreningar och kommuner: Imse ämnar samarbeta med lokala företag, föreningar och kommuner som vill vara med att stötta kvinnor i olika omfattningar.